Biznes-informator24.pl

Biznesplan Dodaj Firmę

 ABC - Inwestora, czyli sprawy o których powinien pamiętać każdy Przedsiębiorca 

Loading
 Słownik Terminów Finansowych

     A- C     D - F     G - J    K - N      O - S     T - Ż

Agencja ratingowa (ang. rating agency) - wyspecjalizowana firma, nadająca za opłatą rating podmiotom podlegającym ocenie. Zleceniodawcami dla agencji ratingowych mogą być: podmiot podlegający ocenie lub też inne podmioty w tym potencjalni inwestorzy. Agencje ratingowe powstały na początku XX wieku w USA. Obecnie najbardziej znanymi agencjami ratingowymi są firmy amerykańskie: Moody's, Standard and Poor's, Duffife Pelps - specjalizująca się w ocenie rynku południowoamerykańskiego, Fitch Investors Service - dokonująca głównie ocen banków oraz brytyjska IBCA - dawniej oceniająca tylko banki, a obecnie także inne podmioty.

Akcja (ang. share) - papier wartościowy stwierdzający udział akcjonariusza w majątku spółki akcyjnej w wyniku czego przysługują mu określone prawa, wśród których najważniejszymi są: prawo do uczestniczenia w podziale zysków spółki, prawo do uczestniczenia w kierowaniu spółką oraz prawo do majątku spółki w razie jej likwidacji. akcja uprzywilejowana (ang. preferred share) - akcja, której właściciel posiada więcej praw niż posiadacz akcji zwykłej. Uprzywilejowanie właściciela zazwyczaj sprowadza się do wysokości dywidendy oraz prawa głosu (l akcja daje więcej niż l głos), chociaż czasami może dotyczyć innych kwestii np. uczestniczenia w podziale majątku spółki.

Akcjonariusz (ang. shareholder) - właściciel akcji.

Aktywa (ang. assets) - finansowe określenie majątku firmy. Każdy bank dysponuje innym majątkiem, tym samym posiada inną strukturę aktywów. Różnice te są szczególnie widoczne, gdy porównujemy aktywa banków różnych typów np. komercyjnych z inwestycyjnymi. Typowe aktywa banku komercyjnego to: gotówka, lokaty w innych bankach, udzielone kredyty, zakupione udziały i papiery wartościowe oraz majątek trwały. Zachowaniem optymalnych proporcji poszczególnych aktywów oraz dopasowywaniem ich do istniejącej struktury pasywów zajmują się tzw. Komitety do spraw Zarządzania Aktywami i Pasywami (Komitety ALCO). Problemem przy prezentacji poszczególnych aktywów jest kwestia określenia ich wartości czyli tzw. wyceny. Metody wyceny poszczególnych aktywów są regulowane w drodze ustawowej, jednakże nawet poprawna wycena księgowa nie zawsze odzwierciedla cenę rynkową (czyli cenę możliwą do uzyskania w przypadku sprzedaży) konkretnego aktywa. Najczęściej spotykany jest w bankowości podział aktywów na: aktywa w walucie krajowej i walutach obcych; aktywa pracujące i niepracujące oraz aktywa płynne i nie - ptynne.

Analityk finansowy (ang. financial analyst) - osoba przeprowadzająca analizy finansowe. Tradycyjnie funkcje analityków pełniły najczęściej osoby fizyczne. Obecnie przy dużym nagromadzeniu danych finansowych, w wyspecjalizowanych firmach analitycznych, znaczną część pracy analityków wykonują programy komputerowe.

Analiza finansowa (ang. financial anafysis) - proces mający za zadanie zbadanie sytuacji finansowej danego podmiotu. Głównymi zagadnieniami badanymi w toku tej analizy są: sytuacja majątkowa, efektywność gospodarowania, wynik finansowy i rentowność. Celem przeprowadzenia analizy finansowej jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy warto inwestować w dany podmiot (bezpośrednio poprzez wykup udziałów lub pośrednio poprzez udzielenie kredytu). Odpowiedź na to pytanie jest możliwa w praktyce po uzupełnieniu wyników analizy finansowej o analizę innych czynników np. szans rozwoju w kontekście sytuacji panującej w branży, ocenę ryzyka politycznego. W takim rozumieniu analiza finansowa może stanowić część analizy fundamentalnej, bądź analizy SWOT. Często przyjmuje się założenie, że pozytywny wynik analizy finansowej stanowi podstawę dla podjęcia przez bank decyzji odnośnie wysokości jego zaangażowania oraz co do ceny udostępnianych środków. Składowymi analizy finansowej są: analiza sprawozdań finansowych oraz analiza wskaźnikowa.

Bank centralny (ang. central bank) - bank utworzony przez państwo w celu pełnienia określonych funkcji, istotnych dla funkcjonowania gospodarki danego kraju. Bank centralny jest bankiem emisyjnym (emituje znaki pieniężne będące środkiem płatniczym), bankiem kredytującym rząd oraz bankiem zwierzchnim dla innych banków (bank banków). Bank centralny stosując cały szereg instrumentów, wśród których największe znacznie mają: operacje otwartego rynku, polityka rezerw obowiązkowych oraz polityka stóp procentowych, prowadzi aktywną politykę zmierzającą do kontroli podaży pieniądza, tempa inflacji oraz stabilizacji kursu walutowego. W Polsce bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski.

Beneficjent (ang. beneficiary) - podmiot, na rzecz którego bank dokonuje określonego świadczenia, którym prawie zawsze jest wypłata środków. Terminu tego używa się przy poleceniach zapłaty, akredytywach dokumentowych oraz gwarancjach bankowych.

Bilans (ang. balance sheet) - zestawienie aktywów i pasywów firmy wycenionych w określonej walucie na dany dzień. Obowiązek sporządzania i prezentacji bilansu przez firmy w określonym terminie i formie reguluje prawo. Bilans pokazuje faktyczny majątek firmy (strona aktywów) oraz źródła jego finansowania z uwzględnieniem wyniku finansowego firmy (zysku lub straty) po stronie pasywów.

Blokada środków na rachunku bankowym (ang. blocked funds) - w celu zabezpieczenia wierzytelności banku (np. zabezpieczenia kredytu) posiadacz rachunku może ustanowić nieodwołalną blokadę środków pieniężnych, zgromadzonych na rachunkach złotowych lub dewizowych, z jednoczesnym udzieleniem bankowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do pobrania z rachunku całej zablokowanej kwoty lub jej części, jeśli dłużnik nie ureguluje zobowiązania wobec banku w terminie. Ustanowienie blokady następuje na podstawie pisemnej dyspozycji posiadacza rachunku i wyklucza możliwość dysponowania zablokowanymi środkami bez zgody banku. Blokada może być ustanowiona na środkach pieniężnych zgromadzonych na rachunkach: oszczędnościowych, oszczędnościowo - rozliczeniowych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub lokatach terminowych.

Cena (ang. pricing) - cenę produktu bankowego dla jego nabywcy stanowi łączna kwota zapłacona bankowi za korzystanie z danego produktu. Elementami tak rozumianej ceny są: odsetki, prowizje oraz inne opłaty.

Cesja (ang. assignment} - umowa, w myśl której osoba przelewa przysługujące jej prawa (odstępuje roszczenia) na rzecz innej osoby. Przekazanie praw w drodze cesji może nastąpić bez zgody dłużnika, jednak powinien być on o cesji zawiadomiony. Cesja ma zastosowanie przy przenoszeniu tytułu własności do różnego typu imiennych papierów wartościowych albo roszczeń np. z tytułu polis ubezpieczeniowych. Cesja wierzytelności przyjmowana jest na zabezpieczenie udzielonych przez bank kredytów (zob.też przelew wierzytelności na zabezpieczenie). Szczególnym rodzajem cesji jest indos wekslowy.

Czek (ang. cheque) - pisemne polecenie zapłaty skierowane do banku przez wystawcę czeku (trasanta) określonej sumy pieniężnej remitentowi wymienionemu w czeku. Trasatem w przypadku czeku jest zawsze bank. Trasantem może być osoba fizyczna lub prawna posiadająca rachunek bankowy, zapłata czeku dokonywana jest ze środków wystawcy czeku. Czek jest dokumentem o charakterze papieru wartościowego, zaś jego funkcjonowanie (m.in. elementy obowiązkowo zawarte w treści czeku, terminy ważności czeku od daty wystawienia, odpowiedzialność trasanta) określa prawo czekowe poszczególnych państw. Ponieważ nie istnieje międzynarodowe prawo czekowe, w obrocie międzynarodowym banki z reguły skupują tylko czeki bankierskie wystawione przez renomowane banki. Realizacja czeków podmiotów gospodarczych innych niż banki odbywa się w drodze inkasa.

 

                                                                                                                                            powrót do strony głównej

O naszym serwisie

Serwis biznes-informator24.pl powstał z myślą o osobach prowadzących lub planujących rozpoczęcie działalności. W naszym serwisie znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczace opracowania biznes planów, rozwiązań kredytowych , produktów inwestycyjnych , oraz wiele innych, przydatnych informacji. Nasz portal udostępnia Państwu szereg innych możliwości jak wypowiedzi na naszym forum czy zamieszczenie ofert inwestycyjnych. Naszą ideą jest zapewnienie Państwu pełnego wsparcia dla Państwa biznesu.     REGULAMIN

Kontakt

Pomoc 24/7

biuro@biznes-informator24.pl

Dla reklamodawców

m.klos@biznes-informator24.pl