Biznes-informator24.pl

Regulamin z dnia 01.10.2011

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez " biznes-informator24.pl "

d 1.


1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę dalej poprzez sieć internetową za pośrednictwem stron internetowych rozpowszechnionych pod adresem internetowym http://biznes-informator24.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych, o ile zostały w taki sposób oznaczone, zwanych dalej łącznie "Serwisem".
1.2. Usługodawcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest International Business Advisors Justyna Puławska, z siedzibą w Warszawie
przy ulicy Miłej 8/27, kod poczt. 00-174, zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy pod numerem 523575 , numerem NIP : 525-233-35-48, numerem REGON : 142792324
2. Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają odpowiednio: a) Forum - forum internetowe prowadzone pod adresem http://biznes-informator24.pl/forum.html
b) Post - wypowiedź użytkownika na Forum, c) Użytkownik - osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, która dokonała prawidłowej rejestracji w serwisie i
jest usługobiorcą Usług, bądź osoba która korzysta z Usług bez konieczności rejestracji, d) Reklamodawca - osoba fizyczna lub prawna na rzecz, której serwis prowadził bedzie odpłatnie usługi reklamowe lub promocyjne. e) Usługi - świadczone na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę lub osoby trzecie, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem serwisu, a także związane z pośrednictwem finansowym oraz innymi czynnościami.

2.

warunki ogólne korzystania z usług


1. Korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich
Użytkowników z wyłączeniem usług płatnych jak reklama w serwisie lub innych o których każdy użytkownik zostanie odpowiednio poinformowany.
2. Prawidłowe korzystanie z pełni usług świadczonych w serwisie jest możliwe wyłącznie przy pomocy
podłączonego do internetu komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny
(np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (np. Firefox, Opera, Safari lub
podobną).

f 3.

Ochrona danych osobowych


1. Usługodawca zapewnia Użytkownikom ochronę danych osobowych zgromadzonych w serwisie w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz niniejszym Regulaminem. Administratorem zbioru danych jest Usługodawca.
2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne.
3. Poprzez korzystanie z usług świadczonych poprzez serwis Użytkownik wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie, przekazywanie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenie usług poprzez serwis a także w celach marketingowych oraz statystycznych i/lub w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych poprzez serwis.
b) rozpowszechnianie danych osobowych Użytkownika zgromadzonych w Profilu w sieci internet, w sposób określony w odpowiedniej części serwisu.
c ) Z chwilą umieszczenia postu lub odpowiedzi na Forum serwisu lub w innych jego częściach, użytkownik dobrowolnie przekazuje treść oraz informacje na rzecz Usługodawcy na zasadzie udzielenia zgody na przekazanie praw autorskich na rzecz Usługodawcy i zezwala na dowolną edycję treści oraz jej wykorzystanie w sieci internet lub w celach reklamowych lub informacyjnych.
4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej oraz poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę serwisu do nieokreślonej liczby Użytkowników.
5. Korzystanie z Usług świadczonych w serwisie oznacza akceptacje regulaminu oraz zawarcie umowy między Usługodawcą a Użytkownikiem na czas nieokreślony.
6. Usługodawca może dobrowolnie odmówić świadczenia usług na rzecz użytkownika bez podania przyczyn.
7. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika oraz usunięcie danych osobowych następuje na żądanie użytkownika poprzez skierowaną za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości do Usługodawcy (adres e-mail : biuro@biznes-informator24.pl )
8. Wypowiedzenie umowy i usunięcie Konta nie wiąże się z usunięciem z serwisu utworów, danych, opinii,
komentarzy i innej aktywności Użytkownika.
9. Z chwilą rozwiązania Umowy Usługodawca zaprzestaje świadczenia Usług na rzecz Użytkownika. Jeśli
Użytkownik korzystał z usług odpłatnych, Usługodawca zobowiązany jest zwrócić mu niewykorzystaną część
należności.

f 4.

Odpowiedzialność stron


1. Korzystając z usług świadczonych przez Usługodawcę każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
a) przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób,
b) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
c) korzystania z Usług w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
d) poszanowania powszechnie obowiązującego przepisów prawa, zasad netykiety oraz dóbr osobistych
innych Użytkowników,
e) nie stosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej.
2. Użytkownik nie może:
a) zamieszczać reklam oraz innych informacji o charakterze komercyjnym w ramach Usług do tego nieprzeznaczonych,
b) rozpowszechniać w serwisie danych, w szczególności utworów i innych materiałów, do których prawa przysługują osobie trzeciej, chyba że Użytkownik uzyskał stosowną zgodę tej osoby,
c) dostarczać i rozpowszechniać w serwisie treści bezprawne, w szczególności treści i symboli sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, bądź treści naruszających dobre obyczaje,
d) korzystać z Usług w celach agitacji politycznej lub religijnej w ramach Usług do tego nieprzeznaczonych,
e) zakładać i prowadzić blogów, których zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów lub usług, chyba że Usługodawca przewidział taką możliwość,
f) używać wyrażeń powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe, naruszających zasady netykiety.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób
trzecich przez Użytkowników bądź osoby trzecie, ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich podjętych pod
wpływem opinii i komentarzy rozpowszechnianych w serwisie.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwy w dostępności serwisu, zwłaszcza z przyczyn technicznych bądź innych. Usługodawca zapewnia, że planowane prace techniczne przeprowadzane będą zwłaszcza w godzinach nocnych, w taki sposób, aby powodowały możliwie najmniejszą uciążliwość dla Użytkowników.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz dane pochodzących od Użytkowników, a także za treści oraz dane rozpowszechnione w komentarzach do wpisów, jeśli pochodzą one od Użytkowników, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
6. Usługodawca może zablokować dostęp bądź trwale usunąć dane rozpowszechnione przez Użytkownika, w tym każdy wpis, utwór bądź komentarz, jeśli poweźmie urzędową lub wiarygodną informację o bezprawnym charakterze tych danych. W takim przypadku Usługodawca zwolniony jest z odpowiedzialności za skutki zablokowania dostępu bądź usunięcia danych. W przypadku sprawdzania lub moderowania treści pochodzących od Użytkowników stosuje się odpowiednio art. 14-15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

f 5.

Warunki świadczenia Usług


1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług nie wiąże się z koniecznością korzystania przez Użytkownika z wszystkich Usług. Użytkownik może dowolnie rozpoczynać i zaprzestać korzystania z poszczególnych Usług, według własnego uznania.
2. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych Usług mogą określać odrębne regulaminy i opisy świadczenia tych Usług.
3. Forum jest usługą pozwalającą na publiczne komentowanie zjawisk i zdarzeń przez Użytkowników. Korzystanie z Usług w zakresie Forum nie wymaga rejestracji Użytkownika, chyba że Usługodawca wprowadził konieczność rejestracji Użytkowników w odniesieniu do danego rodzaju Forum.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż jego wypowiedzi są powszechnie dostępne w sieci internet. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby inni Użytkownicy komentowali jego wypowiedzi.
5. Opinie ujęte w artykułach lub poradnikach zamieszczonych w serwisie stanowią wyłącznie wyraz poglądów Usługodawcy.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkownika pod wpływem danych, symulacji , porad oraz informacji uzyskanych w serwisie .
7. Użytkownik może zgłosić w celu dodania do Katalogu : a) dane oraz ofertę firmy, której jest prawnym przedstawicielem lub posiada uprawnienia do jej reprezentacji b ) ogłoszenie dotyczące sprzedaży/zakupu usług, nieruchomości, ruchomości oraz innych przedmiotów powiązanych z tematyką serwisu. c ) Informacji reklamowej o charakterze reklamy wyświetlanej w serwisie. uprawnienia do jej reprezentacji b ) ogłoszenie dotyczące sprzedaży/zakupu usług, nieruchomości, ruchomości oraz innych przedmiotów 8. związanych z tematyką serwisu. c ) Informacji reklamowej o charakterze reklamy wyświetlanej w serwisie.
8. Umieszczenie przez użytkownika danych oraz tresci reklamowych jest dobrowolne natomiast ich rozpowszechnianie przez Usługodawcę może być odplatne, zasady płatności oraz cennik usług reklamowych dostępny jest pod adresem http://biznes-informator24.pl/reklama.html . Szczegóły dotyczące płatności za usługi dostarczane przez serwis może określać dodatkowa Umowa między Usługodawcą a Reklamodawcą lub Użytkownikiem serwisu.
9. Usługodawca może odmówić zgody na zamieszczenie informacji lub reklamy w serwisie bez podania przyczyn. W przypadku w którym Usługodawca odmówi świadczenia usługi lub usług uprzednio opłaconych przez Użytkownika lub Reklamodawcę, Usługodawca zwróci poniesione opłaty w całości lub w części określonej w oddzielnej Umowie miedzy Usługodawcą a Użytkownikiem lub Reklamodawcą.

f 6.

Postanowienia końcowe


1. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Powiadomienie o zmianie treści Regulaminu może nastąpić poprzez zamieszczenie stosownej informacji w na stronie serwisu.
3. Przez korzystanie z serwisu Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia regulaminu.
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 Września 2011 r.

O naszym serwisie

Serwis biznes-informator24.pl powstał z myślą o osobach prowadzących lub planujących rozpoczęcie działalności. W naszym serwisie znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczace opracowania biznes planów, rozwiązań kredytowych , produktów inwestycyjnych , oraz wiele innych, przydatnych informacji. Nasz portal udostępnia Państwu szereg innych możliwości jak wypowiedzi na naszym forum czy zamieszczenie ofert inwestycyjnych. Naszą ideą jest zapewnienie Państwu pełnego wsparcia dla Państwa biznesu.     REGULAMIN

Kontakt

Pomoc 24/7

biuro@biznes-informator24.pl

Dla reklamodawców

m.klos@biznes-informator24.pl