Biznes-informator24.pl

Biznesplan Dodaj Firmę

Kredyt firmowy - jak dobrać odpowiedni ?

W Polsce jest zarejetrowanych już blisko 70 instytucji o profilu działalności Banku z czego ponad połowa prowadzi obsługę korporacyjną, czyli świadczy szereg usług dla firm, od prowadzenia rachunku firmowego przez Business concierge po udzielanie kredytów dla firm. Przy doborze odpowiedniego Banku należy przeanalizować kilka czynników, które mogą w przyszłości okazać się zdradliwe a wręcz przyczynić się do niepowodzenia naszego przedsięwzięcia. Najwiekszym zainteresowanie cieszą się kredyty inwestycyjne, obrotowe oraz szczególnie popularne w ostatnim czasie tzw. kredyty pod Dotację ze środków Unii Europejskiej . W tym atykule znajdziesz informacje o | Kredyt Inewestycyjny | Kredyt obrotowy | Kredyt do Dotacji z UE | Zabezpieczenie kredytów | Oprocentowanie Kredytu | Autor : biznes-informator24.pl

Kredyt Inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny jest jedną z form finansowania inwestycji, która zakłada sfinansowanie określonego przez przedsiębiorcę przedsięwzięcia. Klient zgłaszając się do banku w celu uzyskania kredytu inwestycyjnego, musi przedstawić bankierowi cel działania danego projektu lub przedsięwzięcia. W celu przeprowadzenia analizy takiego kredytu, bank chce poznać wszystkie szczegóły dotyczace zarówno inwestycji jak i osób daną inwestycję przeprowadzających. Głównym dokumentem, który przedsiębiorca musi przedstawić w banku jest biznes plan , który stanowi podstawę dla każdej inwestycji, bez tego dokumentu żadne przedsięwzięcie inwestycyjne nie ma prawa istnieć. Biznes plan jest niczym innym jak zestawieniem szczegółów dotyczących realizowanego przez przedsiębiorcę przedsięwzięcia, które rozpisane jest w kilku etapach , poczawszy od szczegółowego opisu przedsięwzięcia przez opis oraz doświadczenie firmy po pełną analizę finansową danego projektu lub całej firmy w zależności od tego w jaki sposób realizowany będzie dany projekt. Trzeba pamiętać, iż Bank lub inna instytucja finansowa opracuje własną wersją analizy finansowej biznesplanu w celu opracowania realnego wyniku finansowego danego projektu, oznacza to, iż bank przyjmie założenia negatywne jak na przykład obniżenie prognozowanego progu przychodów o 40 % przy zawyżeniu prognozy kosztów. Zatem bank przyjmie tak zwany czarny scenariusz, którego wynik będzie istotnym elementem przy podejmowaniu przez bank decyzji o przyznaniu kredytu lub odrzuceniu wniosku. Każde przedsięwzięcie badane jest na podstawie kilku bardzo ważnych czynników, których wynik stanowi tzw. scoring kredytowy, który jest niczym innym jak wynikiem procentowym określającym bezpieczeństwo danego projektu. Na scoring składają się między innymi takie elementy jak : Wartość realnego zabezpieczenia kredytu ( szczegóły dotyczace zabezpieczenia kredytu znajdują się w dalszej części artykułu ) , Zdolność finansowa firmy lub inwestora występującego o kredyt, ryzyko podejmowanej inwestycji oraz rzetelność załączonego biznesplanu. Na podstawie tych informacji analityk bankowy wydaje ocenę ryzyka kredytowego i na jej podstawie otrzymujemy decyjzję z Banku. | Zobacz także : Biznes Plan - jak napisać ? | Biznes Plan - porady | Dotacje z UE - przewodnik & poradnik

Kredyt Obrotowy

Kredyt obrotowy jest to kredyt Bankowy przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa np. na zakup towarów lub usług . Są to kredyty udzielane przez banki na finansowanie działalności eksploatacyjnej kredytobiorcy, są utożsamiane z kredytami krótkoterminowymi, dla których okres spłaty nie przekracza roku, chociaż udziela się także kredytów obrotowych finansujących działalność eksploatacyjną w okresie dłuższym, np. kredyty na zapasy sezonowe . Kredyt obrotowy w praktyce może być zarówno standardowym kredytem krótkoterminowym ale może on stanowić także limit kredytowy ( linię kredytową ) przypisany do konta firmowego danego przedsiębiorcy. Niezależnie od nazewnictwa lub formy takiego kredytu jest to narzedzie bez którego żadna firma się nie obejdzie, bowiem szybka przyznawalnośc tego typu kredytów powoduje, iż conajmniej 68 % firm zarejestrowanych w Polsce korzysta systematycznie z tej usługi lub skorzystrało przynajmniej raz w roku . Kredyt obrotowy w dużym uproszczeniu jest narzędziem które wpływa na poprawę płynności finansowej firmy. Kredyty w rachunku bieżącym rzadko oprocentowane są powyżej progu dziesięciu procent w skali roku, zaś w przypadku dużych kredytów mogą oscylować w granicy 4 procent. Firmy korzystają z linii kredytowej głównie w wyniku checi utrzymania płatności bieżących jak zakup towarów, płatności bieżące, pensje dla pracowników itp. Jedną z najczęstrzych przyczyn korzystania przez przedsiębiorców z kredytów obrotowych lub Linii kredytowej w koncie firmy jest brak płynności finansowej, która czesto jest wynikiem braku terminowego regulowania należności przez klientów lub kontrachentów firmy, zatem w praktyce firma zaciągając kredyt obrotowy zwiększa wartość przepływów pieniężnych przy zwiększeniu wskaźnika zadłuzenia podmiotu co jednocześnie jest równoznaczne z obniżeniem wiarygodności ( zdolności ) kredytowej firmy. Jest to bardzo poważny problem, ponieważ często firmy starają się rozszerzać zakres świadczonych usług poprzez innego rodzaju formy kredytowania, jak wcześniej wspomniany Kredyt Inwestycyjny, wówczas bank weźmie pod uwagę zarówno obecną ocenę rentowności przedsiębiorstwa jak i ogólny wskaźnik zdyskontowanych przepływów pieniężnych w okresie np. do 3 tat wstecz, wówczas może okazać się, iż podmiot stracił częściowo zdolność kredytową w oczach banku lub innej instytucji finansowej. Dzieje się tak, ponieważ kredyt obrotowy udzielany jest najczęściej na podstawie przepływów pieniężnych na koncie firmy, zaś Kredyt np. Inwestycyjny udzielany jest na podstawie innych czynników, które w przeciwieństwie do kredytu obrotowego nie mogą wykazać ujemnego wyniku przepływów pieniężnych ( wynikającego z wpływów pochodzących z kredytów ) w okresie badanym przez bank. Zatem ogólna wskazówka dla przedsiębiorców brzmi korzystajmy z kredytów w sposób rozsądny i przemyślany. | Zobacz także : Biznes Plan - jak napisać ? | Biznes Plan - porady | Dotacje z UE - przewodnik & poradnik

Kredyt do Dotacji z UE

W ostatnim czasie coraz więcej firm zainteresowanych jest pozyskaniem środków z Unii Europejskiej, najczęściej jest to wynik chęci rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa o nowe usługi za pomocą dodatkowych środków, których zwrot nie nastąpi w przypadku regulaminowego prowadzenia rozwoju przedsiębiorstwa, którego sposób został ujęty we wniosku o dotację. Dotacja z Unni Europejskiej jest łakomym kąskiem dla każdego przedsiębiorcy, który przy minimalnym wkładzie własnym dzięki wsparciu środków unijnych planuje otwarcie lub restrukturyzację przedsiębiorstwa w danej branży. Jest jeden warunek, który przedsiębiorca musi spełnić aby dotację uzyskać, jest to dobry pomysł na biznes. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku przez organ zarządzający danym programem dotacji do gry wchodzą banki, które defacto mogą posiadać przynajmniej częściową gwarancję, iż dany projekt został poważnie sprawdzony oraz przebadany pod kątem merytorycznym jak i oceny wykonalności co powoduję, iż bank udzielając decyzji o udzieleniu kredytu nie musi powoływac analityków lub innych pracowników w celu realnej oceny projektu, bowiem posiada pewność, iż kredytobiorca z chwilą uzyskania kredytu lub w trakcie realizowania inwestycji ( w zależności od programu dotacji oraz województwa ) będzie posiadał środki uzyskane w wyniku dotacji. Oczywiście musimy pamiętać, iż inny jest sposób oceny przez organ zarządzający dotacją a sposób oceny przez bank, bowiem bank tradycyjnie zainteresuje się zabezpieczeniem kredytu oraz zdolnością kredytową osoby lub podmiotu starającego się o kredyt. Często mówi się, iż po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, kredyt dostaje się zawsze, otóż jest to absolutna bzdura. Bank w przypadku negatywnej oceny zdolności kredytowej nie weźmie pod uwagę realizacji nawet bardzo innowacyjnego projektu, wynika to z oczywistego wniosku : Dotacja udzielana jest w trosce o przyszłość danego województwa, jeśli projekt jest innowacyjny, przyniesie pozytywny efekt ekonomiczny dla danego regionu wówczas dotacja jest przyznawana, zaś w banku jest niezmiennie jeden priorytet , Bank musi na kredycie zarobić a w przypadku obawy co do samego kredytobiorcy już na starcie, bank poprosi o dodatkowe zabezpieczenie, jeśli nie posiadamy takiego lub odmówimy dodatkowego zabezpieczenia, możemy zapomnieć o projekcie lub szukać innych form finansowania. Innym, bardzo ważnym czynnikiem przy udzielaniu przez banki kredytów w oparciu o dotację z UE, jest odpowiedzialność kredytobiorcy. Zgodnie z założeniami większości dostępnych na rynku programów dotacji z chwilą bankructwa wynikającego z nieprzestrzegania zasad przez realizatorów projektu, środki uzyskane w wyniku dotacji muszą być zwrócone, jednakże w pierwszej kolejności po te środki zwróci się bank, ponieważ środki te stanowiły zabezpieczenie kredytu, zatem najczesciej następuje tzw. zajęcie komornicze środków pieniężnych , sprzetów , nieruchomości itp, zaś sam kredytobiorca zostaje ze spłatą zarówno pozostałych kosztów kredytu jak i kwotą przyznaną w wyniku dotacji. Zatem pamiętajmy, iż Dotacja wparta kredytem nie oznacza dofinansowania przy zerowej odpowiedzialności przedsiębiorcy. | Zobacz także : Biznes Plan - jak napisać ? | Biznes Plan - porady | Dotacje z UE - przewodnik & poradnik

Zabezpieczenie Kredytu

Zabezpieczenie kredytu jest to metoda zmniejszenia indywidualnego ryzyka kredytowego jakie uzyskuje Bank z chwilą wypłacenia kredytu. Środki trwałe lub płynne które stanowią zabezpieczenie kredytu powinny zapewnić odzyskanie zaangażowanej sumy kredytowej wraz z odsetkami, prowizjami. Podstawową gwarancją spłaty kredytu dla banku powinna być sytuacja ekonomiczno-finansowa kredytobiorcy. W wielu przypadkach nie można jednak dokładnie ocenić ryzyka wiążącego się z daną transakcją, posiadanie zabezpieczenia pozwala wówczas na odzyskanie całości lub przynajmniej części zaangażowanych w kredyt środków. Formy zabezpieczeń kredytowych bywają bardzo zróżnicowane. Zabezpieczenia te klasyfikowane są z punktu widzenia różnych kryteriów jak prawne zabezpieczenia kredytów, które można podzielić m.in. na: płynne: gwarancje, awale i poręczenia bankowe czy rzeczowe, czyli niepłynne: hipoteka, zastaw bankowy, które aby zaspokoić wierzytelność banku, muszą zostać najpierw sprzedane. Prawne zabezpieczenia dzielą się także na: osobiste (charakteryzuje je odpowiedzialność osobista osoby dającej zabezpieczenie), rzeczowe (występuje ograniczenie odpowiedzialności do poszczególnych składników majątkowych) Na ogół w praktyce wyróżnia się następujące zabezpieczenia:

1.Hipoteka - Zabezpieczenie hipoteczne obciąża nieruchomość dłużnika prawem do dochodzenia roszczenia przez wpis do ksiąg wieczystych. Daje ono wierzycielowi pierwszeństwo dochodzenia swych praw nawet po zmianie właściciela nieruchomości.

2. Zastaw - a. Zastaw na zasadach ogólnych - Dotyczy on przedmiotów ruchomych (np.: park maszyn, surowce, półfabrykaty, pojazdy mechaniczne, przedmioty wartościowe). b. Zastaw rejestrowy - Może być ustanowiony na rzeczach ruchomych kredytobiorcy. Od umowy zastawu ogólnego zastaw rejestrowy różni się tym, że przedmiot zastawu może pozostać w posiadaniu kredytobiorcy, co w przypadku zastawu ogólnego jest niedopuszczalne. c. Zastaw na prawach - Dotyczy praw zbywalnych, tj. papierów wartościowych, udziałów w spółkach, praw w zakresie wynalazczości.

3.Przewłaszczenie na zabezpieczenie - Upoważnia kredytodawcę do przewłaszczenia ruchomych przedmiotów (np. maszyn, pojazdów, zapasów, biżuterii) na pokrycie roszczeń z tytułu niespłaconego kredytu.

4.Blokada rachunków bankowych - Polega na wyodrębnieniu środków na rachunku bankowym lub powierzonych bankowi depozytów należących do kredytobiorcy lub poręczyciela i udostępnieniu kredytodawcy w momencie powstania zaległych roszczeń.

5.Kaucja - polega na tym, że kredytobiorca składa kredytodawcy zabezpieczenie w postaci środków pieniężnych, książeczek i bonów oszczędnościowych lub innych przedmiotów wartościowych.

6.Poręczenie wekslowe (awal) - zobowiązujące poręczyciela na równi z wystawcą weksla do spłaty kredytu ustalonych w terminach płatności. 6.2Poręczenie według prawa cywilnego. W przypadku takiego poręczenia, poręczyciel zobowiązuje się do spłaty kredytu w razie uchylenia się kredytobiorcy od wywiązania się ze zobowiązań.

7.Gwarancje bankowe - Polegają na zobowiązaniu banku do zapłaty sumy pieniężnej kredytodawcy odpowiadającej kwocie niespłaconych rat kredytu, należnych odsetek i kosztów postępowania, jeśli kredytobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec banku - wierzyciela.

8.Przelew wierzytelności - Jako zabezpieczenie kredytu jest umową między kredytobiorcą a bankiem udzielającym kredytu, na mocy której kredytobiorca przenosi na bank swoje prawo do otrzymania konkretnej sumy za sprzedane towary lub usługi do długu kredytowego Polega ono na tym, że do dotychczasowego kredytobiorcy - dłużnika przystępuje osoba trzecia w charakterze dłużnika solidarnego.

9.Weksel IN BLANCO - Jest dokumentem zawierającym podpis wystawcy weksla, nie zawiera jednak określenia sumy wekslowej i terminu płatności. Jako samoistne zabezpieczenie kredytu przyjmowany jest od kredytobiorców dobrze znanych bankowi o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej.

W stosunku do dobrych kredytobiorców zaciągających krótkookresowe kredyty na działalność bieżącą banki mogą nie żądać dodatkowego zabezpieczenia. Regułą jest natomiast wymaganie zabezpieczenia dla kredytów długoterminowych. |źródło : wikipedia.org

Zobacz także : Biznes Plan - jak napisać ? | Biznes Plan - porady | Dotacje z UE - przewodnik & poradnik

Oprocentowanie Kredytu

Na oprocentowanie kredytów składają się dwa czynniki, pierwszy to stała stopa procentowa WIBOR zaś drugi to marża jaką narzuci bank. Banki prześcigają się w zachęcaniu klientów do korzystania z ich usług poprzez atrakcyjne warunki kredytowe, jednakże w rzeczywistości oferty banków są bardzo podobne i w rzeczywistości atrakcyjna oferta stanowi jedynie przekazanie informacji w inny sposób, tak aby klient miał wrażenie, iż oferta danego banku jest lepsza od innych. Taka sytuacja pozytywnie wpływa na świadomość polskiego społeczeństwa w zakresie kredytów bankowych oraz związanych z nimi formalności i to zarówno w przypadku firm jak i osób fizycznych. Wzrasta także świadomość kredytobiorców, iż do momentu otrzymania kredytu to oni są atrakcyjni dla banku a nie odwrotnie, w związku z tym ludzie coraz częściej odwiedzają Banki, rozmawiają z bankierami na temat ofert i umów, dzięki czemu stają się coraz bardziej świadomi tego jak Bank zarabia na kredycie oraz przedewszystkim jak wiele możemy z bankiem wynegocjować. Konkurencja między bankami sprowadza się w dużej mierze do walki cenowej, a zatem do pomniejszania marży ponad WIBOR. Dzieje się tak, ponieważ , gdy klient ( kredytobiorca ) zaciąga kredyt oprocentowany na poziomie 8,2 % oznacza to, iż na oprocentowanie składa się WIBOR 1M, którego wartość przyjmujemy na poziomie 4 % wówczas okazuje się, iż oprocentowanie jakie narzuca bank wynosi 4.2 %, zatem szukamy banku, który zaoferuje niższe oprocentowanie a nastepnie negocjujemy z bankiem pierwotnym jego ofertę poniżej poziomu konkurencji. Problem polega na tym, iż potencjalnie dobrze brzmiąca oferta w rzeczywistości okazuje się albo przeciętna albo jak w przypadku droższych banków zdecydowanie przekraczająca normę rynkową. Dzieje się tak, ponieważ poza stopą WIBOR oraz oprocentowaniem, banki coraz częściej dołączają do kredytu różnego rodzaju prowizje, dodatkowe koszty oraz wszystkim kredytobiorcom doskonale znane ubezpieczenie kredytu. Zatem oferta 5 % ( 4 % WIBOR oraz 1 % Odsetki ) może po zapoznaniu się z warunkami Umowy okazać się nawet 9 %, wystarczy, że bank doda kwotę obowiazkowego ubezpieczenia kredytu w wysokości 2% oraz obarczy nas dodatkową prowizją np. za obsługę spłaty kredytu dwoma procentami i mamy 9 %, choć z prawnego punktu widzenia oferta opiewa jedynie na 5 %, ponieważ dodatkowe 4 % bank pobiera za usługi dodatkowe. Przy wyborze kredytu musimy pamiętać, iż dokładne szczegóły oraz warunki kredytu znajdują się w Umowie kredytu oraz wszelkich do niej załącznikach.

Zobacz także : Biznes Plan - jak napisać ? | Biznes Plan - porady | Dotacje z UE - przewodnik & poradnik |

Udziel odpowiedzi na ten artykuł | Zgłoś naruszenie zasad | Dodaj nowy artykuł | źródło : biznes-informator24.pl

O naszym serwisie

Serwis biznes-informator24.pl powstał z myślą o osobach prowadzących lub planujących rozpoczęcie działalności. W naszym serwisie znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczace opracowania biznes planów, rozwiązań kredytowych , produktów inwestycyjnych , oraz wiele innych, przydatnych informacji. Nasz portal udostępnia Państwu szereg innych możliwości jak wypowiedzi na naszym forum czy zamieszczenie ofert inwestycyjnych. Naszą ideą jest zapewnienie Państwu pełnego wsparcia dla Państwa biznesu.     REGULAMIN

Kontakt

Pomoc 24/7

biuro@biznes-informator24.pl

Dla reklamodawców

m.klos@biznes-informator24.pl