Biznes-informator24.pl

Biznesplan Dodaj Firmę

Jak uzyskać dotację z UE - porady oraz przydatne informacje

Ś¦rodki finansowe Unii Europejskiej gromadzone s± przez państwa członkowskie i przekazywane do unijnego budżetu. Według prawa ś¶rodki te stanowi± zasoby własne Unii Europejskiej. W 2007 roku do Polski trafiło 7,8 miliarda euro (7,4 proc. wszystkich unijnych wydatków). Po zapłaceniu składki, „na czysto” Polska zarobiła około 5,1 miliarda euro. Szacuje się, iż w latach 2007-2013 Polska otrzyma od Unii Europejskiej w sumie 87 miliardów euro, a do budżetu odda 22 miliardy euro, co oznacza, iż „na czysto” otrzyma około 65 miliardów euro. To zdecydowanie najwięcej ze wszystkich krajów członkowskich. źĽródło : www.funduszeeuropejskie.gov.pl | W tym artykule znajdziesz informacje o | Czym jest Dotacja z UE| Jak pozyskać dotację | rodzaje dotacji| Dotacje z UE - informacje ogólne oraz dane statystyczne |

Czym jest Dotacja z Unii Europejskiej wie już większoś¶ć Polskich przedsiębiorców, bowiem wszyscy mieliś¶my okazję zobaczyć jak zmienia się Polska w ostatnich latach. Jednakże Dotacja ze ś¶rodków Unii Europejskich to nie tylko poprawa ogólnej sytuacji danego Państwa ale również poprawa jako¶ści życia jego obywateli. Zasada dotacji ze ¶środków Unijnych polega na zmniejszaniu przepa¶ści gospodarczej między Państwami wysokorozwiniętymi a tymi mniej zamożnymi, owe zmniejszenie przepaś¶ci odbywa sie zarówno w zakresie rozbudowy całego Państwa jak i w zakresie regionalnego rozwoju, zatem eliminowanie różnic ekonomicznych nie tylko całego kraju ale także jego regionów, efekt takich działań to przede wszystkim szereg programów regionalnych dla województw o najwyższym stopniu bezrobocia czy najniższym PKB na mieszkańca. W praktyce dla każdego przedsiębiorcy Dotacja z UE to nie tylko poprawa jako¶ści życia w danym Państwie, to przede wszystkim możliwo¶ść uzyskania wsparcia w postaci pomocy finansowej w rozbudowie danego przedsiębiorstwa, wdrożeniu nowych technologii czy przeprowadzeniu sprawnej restrukturyzacji. Aktualnie w Polsce można dostrzec jak wiele przedsiębiorstw powstało dzięki wsparciu ze ¶środków Unii Europejskiej, z których korzystaj± zarówno wielkie przedsiębiorstwa jak i nowo powstałe jednoosobowe firmy, w przypadku tych pierwszych dotacje maj± charakter głównie restrukturyzacyjny jak i pomocy przy wdrażaniu nowych technologii oraz ochrony ś¶rodowiska naturalnego, w przypadku jednoosobowych firm, dotacja ma charakter pomocy przy wprowadzeniu danej usługi regionalnej lub danego produktu. W ramach Dotacji udzielanych na otwarcie działalno¶ści wnioskodawcy mog± liczyć na wsparcie w przedziale od 10 do 40 tysięcy złotych.

Jak pozyskać dotację dla swojej firmy

Ze względu na duże różnice programowe w każdym z województw, opiszemy kilka kroków na podstawie których istnieje szansa na pozyskanie dotacji. Gdy prowadzimy lub planujemy rozpoczęcie działalno¶ści stoimy przed ważnym zadaniem, które polega na jasnym określeniu profilu działalno¶ści naszej firmy, wówczas możemy zadać sobie pytanie jak planujemy rozwijać nasze przedsiębiorstwo / firmę , w tym celu sporz±dzamy biznesplan, na tym etapie jest on dokumentem, który pokaże nam czy nasze przedsięwzięcie jest rentowne oraz przede wszystkim czy realizacja danego projektu, niezależnie od profilu działalno¶ści lub stopnia zaawansowania przedsiębiorstwa jest lub będzie opłacalna. Gdy mamy obraz sytuacji, w postaci biznesplanu wiemy czego możemy spodziewać się od Unii Europejskiej, wystarczy dobrać program dotacji, który będzie odpowiadał profilowi naszej firmy lub świadczonych przez nas usług. Następnym krokiem w celu uzyskania wsparcia ze strony Unii Europejskiej jest zebranie szczegółowych informacji o danym programie, pocz±wszy od upewnienia się, iż nasz produkt, usługa lub firma spełnia warunki przyjęte w danym programie dla danego województwa po terminy naboru wniosków o dan± dotację. Gdy wiemy kiedy musimy złożyć wniosek aby przyst±pić do danego programu, wracamy do naszego biznesplanu i piszemy go ponownie ale tym razem zgodnie ze wskazówkami oraz zasadami określonymi dla wybranej dotacji. Gdy dysponujemy niezbędn± wiedz± o naszym programie, posiadamy biznesplan oraz wypełniony wniosek o dotację składamy dokumenty we wskazane w programie miejsce i czekamy na decyzję o przyznaniu dotacji lub o odrzuceniu wniosku. Brzmi to banalnie ale w rzeczywistości jest to bardzo czasochłonny oraz trudny proces, dlatego jeśl¶i poważnie myś¶limy o pozyskaniu dotacji powinni¶śmy zgłosić się do firmy, która profesjonalnie przeprowadzi proces pozyskania dotacji od pocz±tku do końca. Pierwszy etap to ocena ekonomiczna danego przedsiębiorstwa, następnie firma wykonuje biznesplan, który przedstawiany jest zarz±dowi lub wła¶cicielowi danej firmy w celu omówienia ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa, następnie firma doradcza szuka dostępnych dla naszego przedsiębiorstwa programów dotacji oraz ponownie realizuje Biznesplan zawieraj±cy wizję rozwoju danego przedsiębiorstwa opart± na wytycznych danego programu oraz uzupełnia wniosek o dotację, teraz liczy się już tylko pomysłowość naszego projektu, bowiem dokumentacja przygotowana przez firmę doradcz± powinna być bezbłędna ( naturalnie w teorii ). Koszt obsługi takiej firmy to od 5* do 50 a w niektórych przypadkach nawet do 150 tysięcy złotych w zależno¶ści od rodzaju danego programu dotacji. Różnica między własnym staraniom się o dotację a zlecenie obsługi profesjonalnej firmie jest taka, iż w 86 % przedsiębiorcy którzy w latach 2008-2010 na własn± rękę prowadzili prace nad pozyskaniem dotacji otrzymuje decyzję odmown± i w rezultacie albo rezygnuje z dotacji albo zgłasza się do profesjonalisty. Dzieje się tak, ponieważ organ zarz±dzaj±cy programami dotacji jest niezwykle restrykcyjny pod względem merytorycznej oceny zarówno samych wniosków jak i doł±czonych do nich Biznesplanów, w których bardzo często w wyniku braku wiedzy przedsiębiorcy robi± proste błędy, które skutkuj± odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Zatem reasumuj±c, nie traćmy czasu i szukajmy profesjonalisty , który w pierwszym etapie poinformuje nas czy nasza firma lub nasz pomysł może kwalifikować się do jakiegokolwiek programu dotacji z UE . * podana kwota stanowi ¶średni± warto¶ść dla podobnej usługi firmy International Business Advisors na dzień 01.09.2011 |źĽródło : biznes-informator24.pl

Zobacz także : Biznesplan | Analiza SWOT | Strategia Marketingowa | Analiza Finansowa

Dotacje z UE - informacje ogólne oraz dane statystyczne

Ś¦rodki finansowe Unii Europejskiej gromadzone s± przez państwa członkowskie i przekazywane do unijnego budżetu. Według prawa środki te stanowi± zasoby własne Unii Europejskiej. ¦Środki w budżecie Unii Europejskiej pochodz± z trzech podstawowych źĽródeł:

Te dane przedstawia poniższy wykres:

 

- z ceł pobieranych od towarów importowanych z państw, które nie s± członkami Unii Europejskiej (tzw. tradycyjne zasoby własne Unii),

 

- z dochodów z VAT (czyli podatku od wartości dodanej) – jest to określony procent, który dane państwo ma zapłacić Unii od ś¶rodków pochodz±cych z podatku VAT)

 

- ze ¶środków uzależnionych od dochodu narodowego każdego z państw członkowskich (każde państwo płaci 0,73 proc. swojego Produktu Narodowego Brutto (PNB) do budżetu Unii. Jest to obecnie największe Ľźródło środków finansowych Unii Europejskiej.

źĽródło : Komisja Europejska: Dyrekcja Generalna ds. Budżetu

 

Oprócz wymienionych wyżej źródeł zasilania budżetu Unii Europejskiej, trzeba jeszcze wymienić mniej znacz±ce, takie jak: podatki od wynagrodzeń pracowników instytucji Unii Europejskiej, składki wpłacane przez państwa spoza Unii Europejskiej do niektórych programów unijnych oraz kary finansowe nakładane na przedsiębiorstwa za łamanie prawa konkurencji i innych przepisów. Ś¦rodki te stanowi± w przybliżeniu ok. 1 proc. budżetu Unii Europejskiej.

Duża część przychodów do budżetu Unii Europejskiej uzależniona jest od poziomu gospodarczego państw członkowskich. Oznacza to, że państwa bogatsze wpłacaj± do Unii Europejskiej więcej niż kraje biedniejsze, mimo to nie otrzymuj± więcej dotacji unijnych. Przykładowo, Polska należy do tych krajów, które wpłacaj± o wiele mniej, niż otrzymuj± od Unii Europejskiej.

W 2007 roku do Polski trafiło 7,8 miliarda euro (7,4 proc. wszystkich unijnych wydatków). Po zapłaceniu składki, „na czysto” Polska zarobiła około 5,1 miliarda euro. Inaczej mówi±c suma, któr± wpłacamy do budżetu Unii stanowi tylko 1 % tego, co otrzymujemy.
W porównaniu z 2006 rokiem, jest to ponad dwa razy więcej. Szacuje się, iż w latach 2007-2013 Polska otrzyma od Unii Europejskiej w sumie 87 miliardów euro, a do budżetu odda 22 miliardy euro, co oznacza, iż „na czysto” otrzyma około 65 miliardów euro. To zdecydowanie najwięcej ze wszystkich krajów członkowskich.

Na co Unia Europejska przeznacza zebrane ś¶rodki? Przede wszystkim na realizację wspólnej polityki rolnej (w tym rybactwa i rybołówstwa), a także polityki spójnoś¶ci, które mają pomóc w podniesieniu konkurencyjności Unii Europejskiej oraz wpłynąć pozytywnie na rozwój m.in. rolnictwa, kultury, infrastruktury, szkolnictwa, wymiaru bezpieczeństwa. Z budżetu finansowane s± również koszty administracyjne utrzymania instytucji Unii Europejskiej oraz pomoc humanitarna i rozwojowa dla krajów spoza Unii Europejskiej. Poniższy wykres przedstawia te dziedziny, na które obecnie wydawane s± unijne pieni±dze. W aktualnym okresie programowania 2007-2013 po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej mamy do czynienia z sytuacj±, w której ś¶rodki na wsparcie konkurencyjności i spójno¶ści przewyższaj± fundusze na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

f

Źródło: Komisja Europesjka, Dyrekcja Generalna ds. Budżetu

Z powyższego wykresu wynika, iż najwięcej ś¶rodków unijnych przeznaczonych jest na konkurencyjno¶ść i spójno¶ść (44,2 proc.) W następnej kolejnoś¶ci Unia Europejska przeznacza ¶środki na rolnictwo, ochronę ¶środowiska i rybactwo (43 proc.). Na finansowanie Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej jest przeznaczone 5,7proc ś¶rodków, zaś 5,9 proc na koszty zatrudnienia personelu i utrzymania budynków wszystkich instytucji Unii Europejskiej. Natomiast najmniej ś¶rodków (1,2 proc.) przeznaczone jest na kulturę, walkę z terroryzmem i nielegaln± imigrację, w ramach kategorii wydatków „Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość.

Dzięki dotacjom unijnym Polska ma szansę osi±gn±ć duży wzrost gospodarczy. Także Ty możesz skorzystać z dotacji unijnej i otrzymać wsparcie na rozwój własnej firmy, na udział w szkoleniach lub realizację własnych pomysłów z dziedziny kultury czy życia społecznego.

Budżet Unii Europejskiej i perspektywy finansowe

Budżety roczne Unii Europejskiej funkcjonuj± w ramach budżetów wieloletnich. Budżet roczny bardzo przypomina budżet narodowy: ma okre¶ślon± dokładnie wielkoś¶ć wpływów i wydatków). Natomiast budżet wieloletni (tzw. perspektywa finansowa) to plan finansowy, w którym ustalane s± jedynie limity (inaczej pułapy) wydatków w poszczególnych pozycjach budżetowych. W perspektywie finansowej nie chodzi o wykazanie dokładnej wielko¶ści dochodów i wydatków, lecz o okre¶ślenie najważniejszych priorytetów na kolejne 7 lat i umieszczenie maksymalnej kwoty, jak± Unia Europejska może na nie wydać. Głównym celem perspektywy finansowej jest utrzymywanie wydatków Unii Europejskiej pod kontrol±. Budżet Unii Europejskiej nie może mieć deficytu budżetowego ani nadwyżki budżetowej. Na koniec każdego roku różnica pomiędzy wpływami i wydatkami powinna wynosić 0.


Polityka regionalna/spójności/strukturalna (wytłumaczenie pojęć)

W kontekście dotacji unijnych można się spotkać z pojęciami polityki regionalnej, polityki spójności i polityki strukturalnej. Czy s± między nimi jakie¶ś różnice? Teoretycznie tak. Polityka strukturalna jest to tradycyjne pojęcie dotycz±ce interwencji Wspólnot Europejskich (a od 1993 roku – Unii Europejskiej) używane już od 1957 roku. Polityka regionalna jest zorientowana na zwiększenie spójnoś¶ci ekonomicznej i społecznej w Unii Europejskiej, co oznacza, że jej podstawowym zadaniem jest pomoc finansowa dla regionów. Polityka spójnoś¶ci ś wskazuje na podstawowy cel interwencji jakim jest zmniejszenie zróżnicowań we Wspólnocie. Praktycznie jednak pojęcia te s± często używane zamiennie, w zwi±zku z czym można przyj±ć, że polityka regionalna, polityka strukturalna i polityka spójnoś¶ci Unii Europejskiej ma ten sam cel – wyrównanie różnic gospodarczych między regionami Unii Europejskiej i w efekcie – ich mieszkańcami. Jest to taki sposób rozdzielania ś¶rodków finansowych Unii Europejskiej, aby większoś¶ć z nich trafiła do regionów znajduj±cych się w gorszej sytuacji społecznej i gospodarczej. Należy pamiętać, że kryterium podziału ś¶rodków finansowych Unii Europejskiej jest PKB (Produkt Krajowy Brutto) regionu – poziom zamożno¶ści obywateli jest tylko jednym z elementów, które decyduj± o tym, czy dany region objęty zostanie interwencj± ś¶rodkami Unii Europejskiej. Nie chodzi tutaj o spowolnienie rozwoju bogatych regionów i krajów, ale o przyspieszenie rozwoju regionów opóźnionych. Dzięki temu wzroś¶nie konkurencyjność całej Unii Europejskiej.
 

Zasady polityki regionalnej

Zasada partnerstwa i zasada dodatkowośc¶ci (zwana również zasad± współfinansowania lub zasad± uzupełnienia) to dwie główne zasady polityki regionalnej Unii Europejskiej.

- Zasada partnerstwa polega na tym, że zarówno na etapie programowania, jak i w realizacji, powinni uczestniczyć wszyscy zainteresowani partnerzy społeczni. Wymaga to współpracy pomiędzy Komisj± Europejsk± a odpowiednimi władzami publicznymi danego państwa na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym (tj. gminami, powiatami i województwami), a także współpracy z partnerami gospodarczymi i społecznymi).

- Zasada dodatkowoś¶ci (uzupełnienia) oznacza, że fundusze Unii Europejskiej powinny uzupełniać ¶środki finansowe poszczególnych państw członkowskich, a nie zastępować je. Działania Unii Europejskiej nie powinny wypierać i zastępować działań na szczeblu krajowym i regionalnym, lecz je wzbogacać i wzmacniać.

- Zasada subsydiarności oznacza, że wszelkie działania powinny być podejmowane na możliwie najniższym szczeblu, który jest zdolny do ich realizacji w obrębie regionu lub państwa członkowskiego. Instytucje Unii Europejskiej mog± realizować okre¶ślone zadania tylko wtedy, jeżeli nie mog± być one skutecznie wykonane samodzielnie przez regiony lub kraje członkowskie.

- Zasada koncentracji polega na ograniczeniu wsparcia ze ¶środków unijnych jedynie do tych typów działań, które maj± podstawowe znaczenie dla spójnoś¶ci społeczno-gospodarczej Unii. Chodzi tu na przykład o wsparcie regionów znajduj±cych się w najtrudniejszej sytuacji. Z horyzontalnego punktu widzenia zasada ta oznacza także, że interwencja funduszy, aby przyniosła efekt, nie powinna być rozproszona, lecz skoncentrowana na niewielu precyzyjnie okreś¶lonych celach, wobec tego pomoc finansowa Unii Europejskiej ukierunkowana jest na niewielk± liczbę precyzyjnie określonych celów i projektów.

- Zasada programowania oznacza, że instytucje Unii Europejskiej kontroluj± i monitoruj± wykorzystanie ¶środków i zapewniaj±, by proces ten był zgodny z ogólnymi politykami wspólnotowymi i szczegółowymi wytycznymi Komisji Europejskiej. Zgodnie z t± zasad± wypracowane musz± być formalne procedury uzgodnień między władzami regionalnymi w celu zdefiniowania i wcielenia regionalnych strategii rozwoju. Należy pamiętać, że celem polityki regionalnej jest trwałe rozwi±zywanie problemów danego regionu, a nie realizacja pojedynczych krótkotrwałych programów.

- Zasada koordynacji reguluje działanie funduszy strukturalnych. Jej celem jest d±żenie do skupiania działań i ś¶rodków polityki regionalnej na priorytetach, które maj± podstawowe znaczenie dla spójno¶ści społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej. Przejawem tej zasady s± działania Komisji zmierzaj±ce do przeznaczenia ś¶rodków z Funduszy Strukturalnych na ograniczon± liczbę, wyselekcjonowania regionów dotkniętych najpoważniejszymi problemami na podstawie odpowiednio dobranych kryteriów.

Dotacje – element polityki spójno¶ści (+ obowi±zek wkładu krajowego)

Warto zauważyć, iż dotacja, któr± możesz otrzymać jako przedsiębiorca, gmina, szkoła, organizacja pozarz±dowa itp. nie pochodzi w całości ze ś¶rodków Unii Europejskiej lecz cz궜ciowo finansowana jest ze ¶środków krajowych. Jest to zgodne z jedn± z zasad polityki spójnoś¶ci, a mianowicie z zasad± dodatkowoś¶ci. Jak tłumaczy Danuta Hübner – Komisarz ds. Polityki Regionalnej (pierwszy polski komisarz w Unii Europejskiej) w praktyce zasada ta oznacza, że władze krajowe musz± wydać rocznie około 1% PKB na współfinansowanie 3,5-4 proc. PKB pochodz±cych z Unii Europejskiej (czyli na każd± złotówkę dotacji wydan± przez władze krajowe przypadaj± 4 złote otrzymane z Unii Europejskiej). Z punktu widzenia Twojego projektu, całkowite dofinansowanie jaki możesz uzyskać ze środków unijnych to 85 proc.. W poprzednich latach było to 75 proc.

Zobacz także : Biznesplan | Analiza SWOT | Strategia Marketingowa | Analiza Finansowa

Udziel odpowiedzi na ten artykuł | Zgło¶ś naruszenie zasad | Dodaj nowy artykuł | źżródło : funduszeeuropejskie.gov.pl

O naszym serwisie

Serwis biznes-informator24.pl powstał z myślą o osobach prowadzących lub planujących rozpoczęcie działalności. W naszym serwisie znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczace opracowania biznes planów, rozwiązań kredytowych , produktów inwestycyjnych , oraz wiele innych, przydatnych informacji. Nasz portal udostępnia Państwu szereg innych możliwości jak wypowiedzi na naszym forum czy zamieszczenie ofert inwestycyjnych. Naszą ideą jest zapewnienie Państwu pełnego wsparcia dla Państwa biznesu.     REGULAMIN

Kontakt

Pomoc 24/7

biuro@biznes-informator24.pl

Dla reklamodawców

m.klos@biznes-informator24.pl