ABC - Inwestora, czyli sprawy o których powinien pamiętać każdy Przedsiębiorca

      Fundusze Inwestycyjne

Zasada działania Funduszy Inwestycyjnych polega na lokowaniu kapitału uczestników w odpowiednio dobrane instrumenty finansowe (np.: akcje, waluty, obligacje oraz inne instrumenty finansowe). Inwestując w fundusze otrzymasz dużo wyższe zyski niż z lokat bankowych. Inwestując środki pieniężne w fundusze zakupujemy jednostki uczestnictwa. Statutowym celem funduszy inwestycyjnych jest stałe zwiększanie wartości jednostek uczestnictwa, tak aby wygenerować bezpieczny i możliwie jak największy zysk zgodnie ze strategią funduszu.

Na światowym rynku finansowym wyróżnić można kilka typów funduszy inwestycyjnych. Podstawowe typy to:

Wyróżnić można również:

Trzeci podział funduszy inwestycyjnych dotyczy obszaru inwestycji:

 

      Inwestycja w złoto

Podczas zawirowań gospodarczych czy krachu na giełdzie kilogram złota waży w nadal tyle samo, co oznacza, że jego wartość pozostaje bez zmian.
Kiedy inwestorzy sprzedają akcje, spieniężają inne swoje inwestycje i zaczynają kupować złoto, a liczba zainteresowanych rośnie, cena kruszcu znacznie drożeje.

Optymalną inwestycją jest zakup sztabek i złotych monet, co pozwala nam na zwiększenie atrakcyjności naszego portfela inwestycyjnego, a co za tym idzie zysków.

Poza czystym zyskiem, który niesie za sobą inwestycja w sztabki złota i złote monety, jest jeszcze aspekt unikalności monety, który może powiększyć zyski z naszej inwestycji.

Inwestycja w złoto może być także doskonałą alternatywą dla słabnącego amerykańskiego dolara, w której to walucie również można nabyć kruszec.

 

       Regularne oszczędzanie

Regularne Oszczędzanie polega na długoterminowym wpłacaniu niewielkich kwot pieniędzy celem osiągnięcia zakładanego celu finansowego. Mogą to być np wydatki związane z przyszłą emeryturą, budową domu, studiami dziecka lub innym dowolnym celem.10 lat 15 lat 20 lat
300 zł / m-c 82.565 zł 200.552 zł 449.171 zł
500 zł / m-c 137.608 zł 334.253 zł 748.619 zł
800zł / m-c 220.173 zł 534.805 zł 1.197.791 zł

                                                          * średnia stopa zwrotu 15%,   źródło : Gold Finance

       Inwestycja w Nieruchomość

30 marca 1867. Rosja sprzedała Alaskę i Wyspy Aleuckie Stanom Zjednoczonym Ameryki Północnej. Powodem były trudności w utrzymaniu tak odległych punktów oraz wyraźnie zmniejszona dochodowość. Stany Zjednoczone kupiły od Rosji Alaskę za 7,2 mln dolarów. Wkrótce potemna Alasce odkryto złoża złota oraz ropy naftowej... .

Inwestycja w nieruchomości jest jedną z najstarszych długoterminowych metod na pomnażanie kapitału,warto wiedzieć, iż wcale nie trzeba posiadać wielo milionowego kapitału, aby rozpocząć inwestowanie w nieruchomości. Często w rozmowach o inwestycjach na rynku nieruchomości przeważa u nas przeświadczenie, iż w nieruchomości inwestują tylko najbardziej zamożni. Bierze się ono z lęku i niewiedzy, ale również z faktu, iż rzeczywiście milionerzy zarabiają na nieruchomościach. Pytanie tylko, czy inwestują w nieruchomości, bo mają miliony, czy mają miliony, bo inwestują w nieruchomości. W większości przypadków prawdziwy jest ten drugi scenariusz.
Na inwestowanie w nieruchomości można poświęcić parę chwil dziennie, na przeglądanie ofert oraz wygospodarowanie wolnego dnia na obejrzenie najciekawszych nieruchomości. Swoją pierwszą inwestycję w nieruchomości rozpocznij od pierwszego mieszkania lub działki, przeanalizuj okolicę, sprawdź jakie inwestycje planowane są w otoczeniu Twojej przyszłej nieruchomości, nawet najdrobniejsze czynniki wpływają lub wpłyną na wartość Twojej nieruchomości.

                                                                                                                                                                            źródło : BALTIC PROPERTY GROUP

       Inwestycja na rynku Papierów Wartościowych

Jednym z najważniejszych rodzajów działalności w zakresie inwestycji finansowych jest inwestowanie w papiery wartościowe. Strategie inwestowania na rynku kapitałowym należą do najtrudniejszych, co wynika z relatywnie wysokiego ryzyka podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Rynek ten bowiem najszybciej reaguje na zmiany koniunktury, co stwarza duże możliwości zyskownej lokaty kapitału, ale także ryzyko poniesienia istotnych strat. Ryzyko związane z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych jest odwrotnie proporcjonalne do stanu posiadanej wiedzy. Inwestowanie na rynku kapitałowym wymaga dużej wiedzy
teoretyczno-praktycznej o jego funkcjonowaniu oraz zasadach i metodach inwestowania.

W strategii inwestowania na rynku papierów wartościowych ważne jest ustalenie właściwego czasu inwestowania oraz podjęcie optymalnych decyzji inwestycyjnych zgodnie z ustalonym horyzontem czasu. Głównym celem strategii inwestowania w papiery wartościowe dla inwestorów długoterminowych jest unikanie załamań cen na rynku, a dla krótkoterminowych graczy giełdowych uchwycenie istotnych wahań cen papierów wartościowych.

       Akcje

Akcja imienna lub na okaziciela stanowi dowód udziału posiadacza w kapitale akcyjnym spółki. Ten udział może być określony sumą pieniężną nominalną lub, w pewnych przypadkach, udziałem (np. procentowym) w całości. Akcja uprawnia jej posiadacza do udziału w walnych zgromadzeniach, do udziały w zysku wypłacanego pod postacią dywidendy, do majątku w przypadku likwidacji spUłki. Akcje spełniają funkcję instrumentu finansowania, powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, a zarazem funkcję instrumentu lokat wolnych środków pieniężnych.

  Akcje można podzielić na:

.      zwykłe (związane są ze zwykłymi prawami akcjonariusza),

.      uprzywilejowane (związane są ze szczegUlnymi uprawnieniami akcjonariusza w zakresie: prawa głosu, dywidendy n pierwszeństwo lub wysokość otrzymywanej dywidendy, udziału w majątku w przypadku likwidacji, pierwszeństwa poboru akcji),

.      użytkowe (ktUrych wartość nominalna została zwrUcona akcjonariuszowi; akcja użytkowa uprawnia właściciela między innymi do udziału w walnych zgromadzeniach, do udziału w podziale czystego zysku, tj. pozostałego po wypłacie dywidend w zwykłej wysokości).

Każda akcja jest charakteryzowana za pomocą wskaźnikUw, z ktUrych część podaje się w notowaniach giełdowych akcji, czyli w sprawozdaniach z obrotu akcjami na giełdach papierUw wartościowych.

Zalicza się nich następujące wskaźniki:

.      wartość nominalna akcji,

.      wartość rynkowa akcji (kurs akcji),

.      wartość księgowa akcji,

.      wspUłczynnik cena-zysk,

.      stopa dywidendy,

.      zabezpieczenie dywidend.

                                            źródło : Baltic Property Group

        OFE - Otwarty Fundusz Emerytalny  

Otwarte fundusze emerytalne (OFE) stanowią kapitałową cześć nowego systemu emerytalnego, tzw. II filar. Istotą działalności otwartych funduszy emerytalnych jest gromadzenie i inwestowanie środków pieniężnych członków OFE z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.

Środki pieniężne trafiają do OFE poprzez ZUS w postaci części składek na ubezpieczenie emerytalne: do OFE trafia 7,3% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne. Fundusze emerytalne mają charakter otwarty, co oznacza, że każdy uprawniony może dowolnie wybrać fundusz, a fundusz nie może odmówić mu członkostwa. Zarazem istnieje obowiązek przynależności do funduszu dla każdej osoby objętej ubezpieczeniem społecznym urodzonej po 31 grudnia 1968 r. Osoby, które nie wybrały funduszu są przypisywane do funduszu w drodze losowania, które organizuje ZUS. Członek funduszu może zdecydować o zmianie funduszu, a fundusz do którego należy nie może ograniczać jego prawa do wystąpienia, jeżeli dokonał on wyboru innego funduszu. Decyzja o zmianie funduszu oznacza przeniesienie do tego funduszu zgromadzonych środków w drodze tzw. wypłaty transferowej.

Otwarte fundusze emerytalne są odrębnymi podmiotami, mają osobowość prawną. Są jednak tworzone, zarządzane i reprezentowane w stosunkach z osobami trzecimi przez powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) - podmioty prywatne działające w formie spółek akcyjnych. Zarówno OFE, jak i zarządzające nimi PTE, podlegają nadzorowi państwa - właściwym organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). PTE co do zasady może zarządzać tylko jednym funduszem emerytalnym. Towarzystwa mogą się łączyć lub być nabywane przez inne towarzystwa emerytalne. W takich sytuacjach fundusz emerytalny jest likwidowany, ale zawsze odbywa się to w drodze przeniesienia aktywów - a więc środków zgromadzonych na rachunkach członków - do innego otwartego funduszu emerytalnego. Wszystkie zmiany struktury podmiotowej rynku, jak również zmiany właścicielskie, wymagają zezwolenia organu nadzoru. Podstawową przesłanką dla wydania zgody jest właściwe zabezpieczenie interesów członków OFE. Fundusze mając osobowość prawną, nie posiadają jednakże zdolności upadłościowej tzn. nie mogą ogłosić bankructwa - fundusz dysponuje majątkiem odrębnym od majątku towarzystwa i w przypadku ogłoszenia upadłości towarzystwa aktywa funduszu nie wchodzą w skład jego masy upadłościowej. Aktywa otwartego funduszu emerytalnego przechowywane są przez wybranego przez fundusz depozytariusza, którym może być bank spełniający wymienione w ustawie warunki lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Podstawowym obowiązkiem depozytariusza jest przechowywanie aktywów funduszu oraz zapewnienie, aby były one lokowane zgodnie z przepisami prawa oraz statutem funduszu. Zapewnia on również zgodne z przepisami prawa i statutem funduszu wykonywanie obowiązków funduszu. Depozytariusz jest obowiązany poinformować niezwłocznie organ nadzoru o wszelkich działaniach i zaniechaniach oraz nieprawidłowościach funduszu, które w jego ocenie, stanowią naruszenie prawa, postanowień statutu funduszu lub powodują, że interesy członków funduszu nie są należycie uwzględniane. Jeżeli depozytariusz nie wykonuje obowiązków określonych w umowie o przechowywanie aktywów funduszu, fundusz wypowiada umowę, zawiadamiając KNF. Depozytariusz jest obowiązany do występowania w imieniu członków funduszu z powództwem przeciwko towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem przez towarzystwo obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji.

Obowiązkiem funduszu emerytalnego zapisanym w ustawie jest lokowanie aktywów, z zastrzeżeniem zapewnienia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat. Politykę lokacyjną otwartych funduszy emerytalnych ograniczają limity inwestycyjne, ściśle określające rodzaj i ilość instrumentów finansowych, powiązanym bezpośrednio z ryzykiem jakie niesie za sobą lokowanie w określone grupy instrumentów. Aktywa OFE mogą być lokowane między innymi w:
- obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom
- obligacje i inne papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki przez nie gwarantowane
- depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe
- akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym
- akcje narodowych funduszy inwestycyjnych
- obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego i zabezpieczone całkowicie obligacje innych podmiotów
- jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Inwestowanie w poszczególne kategorie lokat podlega dodatkowym ograniczeniom ilościowym.
Nie podlegają limitom inwestycje w obligacje Skarbu Państwa i bony skarbowe.

Minimalną akceptowaną zyskowność inwestycji zapewnia mechanizm minimalnej wymaganej stopy zwrotu. Minimalna wymagana stopa zwrotu to stopa zwrotu niższa o 50% od średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich funduszy, lub o 4 pkt procentowe, w zależności od tego, która z tych wielkości jest niższa. Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich funduszy, obejmująca ostatnie 36 miesięcy, podawana jest do publicznej wiadomości przez Komisję na koniec marca i września. Jeżeli stopa zwrotu któregoś z funduszy jest niższa od minimalnej wymaganej, powstały niedobór pokrywany jest w pierwszej kolejności z umorzenia jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku rezerwowym, następnie z umorzenia jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego. Jeżeli środki te nie są wystarczające, pokrycie niedoboru następuje kolejno ze środków własnych PTE, a jeżeli i te środki nie wystarczają, z pozostałych środków Funduszu Gwarancyjnego, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności pokrywany jest on ze środków części podstawowej Funduszu Gwarancyjnego. Ostatecznym gwarantem pokrycia niedoboru jest Skarb Państwa.

Zgodnie z przepisami ustawy, otwarty fundusz emerytalny może pobierać następujące rodzaje opłat:
1. opłatę od składki, czyli tzw. opłatę dystrybucyjną Opłata pobierana jest od składki, potrącenie tej opłaty następuje przed przeliczeniem składek na jednostki rozrachunkowe. Opłata od składki od 1 stycznia 2010 dla wszystkich funduszy wynosi maksymalnie 3,5%. Chyba, że któryś OFE obniży ją jeszcze bardziej. Otwarty fundusz stosuje jednolitą metodę obliczania i pobierania tych opłat w stosunku do wszystkich członków.
2. opłatę za zarządzanie.

3. opłatę z tytułu dokonania wypłaty transferowej. Opłata jest pobierana w wyniku decyzji członka o przeniesieniu środków do innego otwartego funduszu (tzw. wypłata transferowa) - jest pobierana tylko w przypadku, gdy staż członkowski jest niższy niż 24 miesiące. Opłata pokrywana jest ze środków własnych członka funduszu.
4. inne koszty pokrywane przez fundusz bezpośrednio z jego aktywów - koszty związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów funduszu (stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa fundusz jest obowiązany korzystać) oraz koszty związane z przechowywaniem tych aktywów (stanowiące równowartość wynagrodzenia depozytariusza).

Każdy członek funduszu ma w funduszu emerytalnym indywidualny rachunek, na którym odnotowana jest ilość tzw. jednostek rozrachunkowych. Wartość jednostki rozrachunkowej ustalana jest każdego dnia roboczego w oparciu o wartość aktywów funduszu. Pozwala to członkowi funduszu na stały wgląd w wysokość zgromadzonych środków.

Środki gromadzone w funduszu emerytalnym są własnością członków (z podstawowym ograniczeniem tego prawa w zakresie możliwości wypłaty, która co do zasady nastąpi po osiągnięciu przez członka wieku emerytalnego). W przypadku śmierci członka funduszu są dzielone. Jeżeli w chwili śmierci członek otwartego funduszu pozostawał w związku małżeńskim objętym wspólnością majątkową, fundusz dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego na rachunek małżonka zmarłego w otwartym funduszu. Drugą połowę środków wypłacana jest osobie wskazanej przez członka funduszu - takiego rozrządzenia dokonuje się w momencie przystąpienia do funduszu. W przypadku braku takiego rozrządzenia środki wchodzą w skład spadku i podlegają ogólnym zasadom dziedziczenia. Ponieważ środki w OFE wchodzą w skład wspólności majątkowej (o ile istnieje ona pomiędzy małżonkami) - w przypadku rozwodu ulegają podziałowi. (opracowano na podstawie: www.knuife.gov.pl)

 

                                            źródło :ofe1.yoyo.pl

                                                                                                                                            powrót do strony głównej

O naszym serwisie

Serwis biznes-informator24.pl powstał z myślą o osobach prowadzących lub planujących rozpoczęcie działalności. W naszym serwisie znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczace opracowania biznes planów, rozwiązań kredytowych , produktów inwestycyjnych , oraz wiele innych, przydatnych informacji. Nasz portal udostępnia Państwu szereg innych możliwości jak wypowiedzi na naszym forum czy zamieszczenie ofert inwestycyjnych. Naszą ideą jest zapewnienie Państwu pełnego wsparcia dla Państwa biznesu.     REGULAMIN

Kontakt

Pomoc 24/7

biuro@biznes-informator24.pl

Dla reklamodawców

m.klos@biznes-informator24.pl