Artykuł : Dotacja na start

Przeglądaj artykuły | Artykuł - "Umowy śmieciowe" | Przejdź do Forum | Strona główna  | Oceń ten artykuł  | zobacz także: jak napisać biznes plan     minholder   minholder   minholder

Dotacje na start - fakty i mity | czyli jak pozyskać dotację dla nowej firmy       16.02.2015 biznes-informator24.pl

dotacja z PUPDotacje dla osób pragnących uruchomić własną firmę aktualnie dostępne są w III wariantach, pierwszym z nich są dotacje z Urzędu Pracy, drugim wsparcie z programów europejskich zaś trzecim dotacje w postaci niskooprocentowanych kredytów i pożyczek. W tym artykule skupimy się na opisaniu procesu pozyskiwania środków z PUP (Powiatowego Urzędu Pracy) oraz procedur obowiązujących przy aplikowaniu o dotację w formie kredytu/pożyczki "na start". Celowo zostawiliśmy kwestie dofinansowania z UE, ponieważ są one zazwyczaj zbyt skomplikowane, aby można było uznać tę drogę, jako łatwą i mogącą pozwolić na szybkie zdobycie środków.

Dla wielu osób dotacja stanowi jedyną szansę na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zazwyczaj wynika to z braku środków własnych początkującego przedsiębiorcy, ale często jest to wynikiem błędów popełnianych w przeszłości. Osoby, które swoją działalność rozpoczynają od starań o pozyskanie środków mają przed sobą wiele rozwiązań jednakże warto pamiętać, iż o dotacje stara się bardzo wiele osób i nie zawsze nasz pomysł na biznes może zostać pozytywnie zweryfikowany przez organ dysponujący środkami. Jednym z wielu najczęściej popełnianych błędów wśród osób ubiegających się o wsparcie jest podejście, iż będą to dodatkowe pieniądze "na cokolwiek". Jest to nie tyle błąd negatywnie wpływający na planowany biznes, co element, który dyskwalifikuje nas w drodze do pozyskania wsparcia. Każda dotacja przeznaczana jest na ścisły cel, niezależnie czy planujemy prowadzić usługi w branży budowlanej, gastronomicznej czy też finansowej. Celem dotacji jest wspieranie przedsiębiorczości, eliminacja bezrobocia oraz wspieranie osób w wieku po produkcyjnym. Dlatego właśnie środki przyznawane są dla tych osób, które w ocenie Urzędu naprawdę takowych potrzebują a ich pomysł jest na tyle bezpieczny, iż podołają wszelkim trudnościom związanym z jego realizacją. Zanim jednak będziemy ubiegali się o dotację powinniśmy dokładnie przeanalizować swój pomysł na biznes i określić, jaka kwota dotacji pozwoli na jego realizację, naturalnie dotyczy to kwoty minimalnej, ponieważ nie otrzymamy dotacji, jeśli zawyżymy wartość naszych potrzeb. W Powiatowym Urzędzie Pracy o dotację ubiegać się mogą osoby, które:

- są zarejestrowane, jako osoby bezrobotne o przyznanym profilu I lub II;
 • - ukończyły 18 lat, ale nie osiągnęły wieku emerytalnego;
 • - nie nabyły prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • - nie pobierają zasiłku przedemerytalnego lub innych świadczeń przedemerytalnych lub rehabilitacyjnych, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego itp.;
 • - nie są właścicielami, współwłaścicielami nieruchomości rolnych pow. 2 hektarów;
 • - nie posiadają aktywnego wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej - nie prowadziły działalności gospodarczej;
 • - nie odmówiły bez podania przyczyn podjęcia wskazanej oferty pracy lub innej formy pomocy w działaniach aktywizacyjnych proponowanych przez urząd pracy;
 • - nie przerwały z własnej winy szkolenia; stażu lub realizacji innych form w ramach określonego indywidualnego programu wsparcia;
 • - dodatkowym wymogiem jest niekaralność za umyślne przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu dwóch lat poprzedzający złożony wniosek.

Jeśli spełniamy te kryteria to możemy starać się o przyznanie dotacji i otrzymać wsparcie finansowe na:

 • - zakup środków trwałych;
 • - zakup towaru - w przypadku działalności handlowej;
 • - zakup materiałów i surowców - w przypadku działalności handlowej i usługowej;
 • - zakup narzędzi i materiałów;
 • - pokrycie kosztów remontu i adaptację pomieszczeń służących do wykonywania działalności gospodarczej;
 • - pokrycie kosztów reklamy i promocji (np. druk wizytówek, folderów, ulotek, przygotowanie strony internetowej).

A zatem wsparcie dotyczy kosztów, które bezpośrednio związane są z naszą działalnością gospodarczą i przyczyniają się do jej powodzenia na rynku. Takie wsparcie możemy przeznaczyć na zakup komputera, drukarki, wyposażenia sklepu czy zakładu, zakup towarów handlowych (np. rowerów do sklepu rowerowego) lub materiałów (np. papier do drukarki, środki czystości, itp.). Natomiast nie możemy sfinansować kosztów zawiązanych z:

 • - zakupem lub budową lokalu czy budynku pod działalność gospodarczą;
 • - zakupem samochodu do handlu obwoźnego czy usług transportowych;
 • - zakupem kasy fiskalnej;
 • - sfinansowaniem wynagrodzeń pracowników;
 • - sfinansowaniem kosztów podatkowych i ubezpieczeniowych;
 • - sfinansowania kosztów miesięcznych stałych np. opłat czynszu, kosztów zużycia energii elektrycznej lub wody, usług księgowych, telekomunikacyjnych czy transportowych itp.;
 • - spłatę innych zobowiązań.

 

biznes plan do PUPStarania o dotację z PUP powinniśmy zacząć od przygotowania naszego planu biznesowego (uproszczonego biznes planu). Wykonanie takiego dokumentu pozwoli nam na uzyskanie wiedzy między innymi na temat potrzeb w zakresie finansowania inwestycji, potrzeb i wartości inwestycyjnych, wartości kosztów miesięcznych czy zdefiniowania źródeł i wielkości potencjalnych przychodów. W następnej kolejności powinniśmy udać się do PUP zgodnie z miejscem naszego zamieszkania (urzędu, w którym jesteśmy zarejestrowani, jako bezrobotny/na), gdzie uzyskamy szczegółowe informacje o prowadzonych aktualnie naborach oraz szczegółową wiedzę, jakie materiały powinniśmy przygotować. Cała procedura zaczyna się od przygotowania biznes planu - w rzeczywistości nie jest to biznes plan a krótki wniosek o dotację. Taki dokument powinniśmy opracować samodzielnie i nie powinno sprawić to większego problemu dla osób, które mają opracowaną koncepcję założenia i prowadzenia swojego biznesu. We wniosku znajdują się pytania formalne, dotyczące wnioskodawcy, pytania o nasz pomysł na biznes i z nim związane wydatki. W tym dokumencie musimy także opisać, w jaki sposób nasze przedsięwzięcie będzie osiągało przychody, co oznacza, że należy dokładnie opisać rynek, na którym będzie prowadzona działalność, scharakteryzować naszych Klientów, sposoby ich pozyskania - plan marketingowy, opisać konkurencję i określić mocne strony swojego biznesu. Opisy i analizy muszą być precyzyjne, dobrze zdefiniowane, poparte konkretnymi kalkulacjami oraz danymi statystycznymi. Z punktu widzenia osoby niedoświadczonej w tym zakresie wniosek może już budzić pewnego rodzaju niepewność. W rzeczywistości jest to kilkanaście prostych pytań o nasz pomysł biznesowy, pytania odpowiadające zagadnieniom, na które każdy początkujący przedsiębiorca powinien określić i zdefiniować przez rozpoczęciem działalności w danej branży i rynku. Opracowanie wniosku wcale nie jest trudne, ponadto taką pracę można bez problemu zlecić większości firm, na co dzień zajmujących się przygotowaniem wniosków, ale nie oznacza to, że Naszą pracę w 100% wykona ktoś inny. Podstawowym celem wniosku o dotację do PUP jest zapoznanie się z poziomem przygotowania kandydata do realizacji projektu, drugim krokiem w procedurze aplikacji o wsparcie jest obrona założeń przyjętych we wniosku (Biznes Plan) i tu, jeśli Nasz dokument został przygotowany przez eksperta to jego obrona może okazać się absolutnie niewykonalna. Dlatego warto w pierwszej kolejności przygotować własną wersję wniosku i poddać ją ocenie przez podmiot specjalizujący się opracowaniem wniosków. W trakcie ubiegania się o dotację z PUP możemy także złożyć wniosek o wsparcie pomostowe w ramach, którego przez dany okres otrzymywać będziemy dodatkowe środki w każdym miesiącu. Kapitał ten nazywa się wsparciem pomostowym i może być przeznaczony na pokrycie kosztów miesięcznych naszej działalności a więc możemy określić go mianem wsparcia operacyjnego. W przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji będziemy musieli spełnić jeszcze jeden warunek zanim podpiszemy umowę, który służyć ma do zdyscyplinowania przyszłych przedsiębiorców do prawidłowego i skutecznego rozwijania swojej działalności. Zabezpieczenie zwrotu kwoty dotacji, o którym mowa jest to wymóg formalny i nikogo nie ominie. Akceptowanymi formami zabezpieczenia mogą być:

 • - weksel in blanco z własnego wystawienia z poręczeniem wekslowym;
 • - blokada środków na rachunku bankowym;
 • - gwarancja bankowa;
 • - poręczenie osób trzecich.

 

Po podpisaniu umowy możemy przystąpić do działania, założenia działalności gospodarczej (mamy na to do 10 dni roboczych) oraz dokonania zakupów i wydatków, które opisaliśmy we wniosku (w przeciągu 2 miesięcy). Jest to czas gdzie Urząd ściśle kontrolował będzie nasze kroki. Ma to na celu po pierwsze pomóc nam we właściwej realizacji naszego przedsięwzięcia oraz kontrolować czy nie dochodzi do defraudacji przyznanych środków. Urząd będzie kontrolował także czy zakupiony sprzęt lub wyposażenie są zgodne z opisem w naszym wniosku o dotację. Ważne jest, aby pamiętać, że dotacja jest wsparciem bezzwrotnym, ale tylko pod warunkiem, iż utrzymamy podmiot przez okres 12 miesięcy a cała inwestycja będzie realizowana zgodnie z planem. W innym przypadku Urząd może nakazać zwrot przyznanych i wypłaconych beneficjentowi pieniędzy. Dopuszczalne są sytuacje, w których musimy zmienić część naszych założeń względem prowadzonej działalności, wówczas powinno to zostać przeprowadzone po wcześniejszym powiadomieniu naszego opiekuna z PUP, jeśli natomiast nasze przedsięwzięcie upadnie, ale z przyczyn rynkowych lub zdrowotnych, Urząd nie będzie żądał od nas zwrotu środków natomiast w takiej sytuacji należy być dobrze przygotowanym na poważną weryfikację. Należy też pamiętać, że przy korzystaniu z pomocy publicznej przy założeniu działalności gospodarczej, nie tracimy prawa do korzystania i stosowania innych ułatwień przewidzianych dla uruchamiających firmy np. ulga w opłacaniu składek społecznych przez okres 24 miesięcy.

dotacja z PUP umowy śmieciowe

Tagi : dotacja na start, kredyt na start, dotacja z PUP , dotacja z urzędu pracy, wzory biznes planów, tani biznes plan do PUP, wniosek o dotację, kredyt dla firm, dotacje z urzędu pracy, biznes plan, księgowość z dotacją, dotacja na start, kredyt na start, kredyt, jeremie, kredyt, Powiatowy Urząd Pracy, dotacje, pomysł na biznes, dotacja z PUP, wniosek do PUP-wzór, wzór biznes planu, dotacja na nową działalność, dotacja dla bezrobotnych, dotacja z PUP, kredyt jeremie.

Zobacz także : | Jak pozyskać środki na rozpoczecie działalności gospodarczej | Jak napisać Biznes Plan | Przejdź do Forum | © Copyright 2011 - 2015 biznes-informator24.pl

O naszym serwisie

biznes plan Serwis biznes-informator24.pl powstał z myślą o osobach prowadzących lub planujących rozpoczęcie działalności. W naszym serwisie znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczace opracowania biznes planów, rozwiązań kredytowych , produktów inwestycyjnych , oraz wiele innych, przydatnych informacji. Nasz portal udostępnia Państwu szereg innych możliwości jak wypowiedzi na naszym forum czy zamieszczenie ofert inwestycyjnych. Naszą ideą jest zapewnienie Państwu pełnego wsparcia dla Państwa biznesu.     REGULAMIN

Kontakt

biznes informator
Pomoc 24/7

biuro@biznes-informator24.pl

Dla reklamodawców

m.klos@biznes-informator24.pl

bezpłatne ogłoszenia, dodaj darmowe ogłoszenie. ogłoszenia za darmo